Individualus pristatymas kiekvienai prekei!

Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymo politikoje nustatomi www.gerisendaikciai.lt asmens duomenų tvarkymo principai, duomenų subjektų teisės ir kiti aktualūs asmens duomenų tvarkymo klausimai. www.gerisendaikciai.lt, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos bendruomenės teisės aktus. Kontaktinė informacija – telefono numeris +370 61207782, el. Pašto adresas – violeta.sendaikciai@gmail.com, elektroninio pašto adresas klausimams, susijusiems su asmens duomenų apsauga ir šia politika, – violeta.sendaikciai@gmail.com. KAS YRA ASMENS DUOMENYS? Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su nustatytu ar nustatytu fiziniu asmeniu (duomenų subjektą); fizinis asmuo, kurį galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, pvz., vardą ir vardą, asmens kodą, išsamią buvimo vietą ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar daugiau fizinių, fiziologiniai, genetiniai, psichiniai, ekonominiai, kultūriniai ar socialinės tapatybės požymiai. KOKIU TIKSLU www.gerisendaikciai.lt RENKA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? www.gerisendaikciai.lt renka ir tvarko jūsų asmens duomenis, kad galėtų tinkamai teikti kokybiškas paslaugas ir parduoti produktus:

 • Sudaryti paslaugų ar produktų sutartis ir tinkamai jas vykdyti;
 • Vykdyti užsakymus ir paklausimus apie teikiamas paslaugas ir produktus;
 • Sąskaita faktūra ir pateiktos sąskaitos už suteiktas prekes ir paslaugas;
 • Gaukite mokėjimus už parduotas prekes, paslaugas ar produktus.

www.gerisendaikciai.lt su jūsų sutikimu tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu (teikti informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas ir
  parduodamos prekės ir produktai, siūlomos akcijos ir specialūs pasiūlymai);
 • Užtikrinti tinkamą ir kokybišką klientų aptarnavimo procesą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
Tvarkydama asmens duomenis www.gerisendaikciai.lt seka Lietuvos Respubliką
teisinius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, taip pat Bendrąją duomenų apsaugą
2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl
asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitų asmens duomenų
valdymo ir apsaugos įstatymai.
www.gerisendaikciai.lt renka ir toliau tvarko jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose

apibrėžti teisiniai pagrindai – su jūsų sutikimu, siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su jumis sudarytas sutartis
sutartys, kai asmens duomenis tvarkyti reikalauja atitinkami teisės aktai ir kai reikalingi asmens duomenys

dėl teisėtų www.gerisendaikciai.lt interesų (tik tuo atveju, jei duomenų subjekto interesai nėra

svarbesnis).
Daugeliu atvejų teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutartinis (žodinis ar rašytinis) ir būtinas
teisės aktai (Apskaitos įstatymas, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas ir kt.). Asmuo
duomenys taip pat gali būti tvarkomi gavus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais).
Duomenų subjekto sutikimas yra bet koks laisvai duotas, konkretus ir nedviprasmiškas
informuoto duomenų subjekto valios išraiška pareiškimu ar vienareikšmišku veiksmu, kuriuo jis ar ji
sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
Sutikdami naudoti savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, sutinkate gauti informaciją
apie www.gerisendaikciai.lt ir siūlomus partnerius

paslaugos ir prekės, akcijos, specialūs pasiūlymai ir kita informacija, susijusi su teikiamomis paslaugomis
ir tiekiamos prekės.
Jūs galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
Galite atšaukti sutikimą susisiekę su mumis el. Paštu. paštu violeta.sendaikciai@gmail.com, taip pat kiekvieną el. laiško apačioje

yra procedūra, kaip išreikšti savo nesutikimą, laiške spustelėjus atitinkamą sutikimo nuorodą
atšaukimas.

KAM GALI BŪTI TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
www.gerisendaikciai.lt įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis konfidencialumo.

Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jei to reikia sutarčiai sudaryti ar įvykdyti, ar kitiems
teisėtų priežasčių. Jūsų prašymu informacija gali būti teikiama ir kitoms šalims.
Mes galime pateikti jūsų duomenis duomenų valdytojams (paslaugų teikėjams), kurie juos mums teikia
teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenys
tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik laikydamiesi mūsų nurodymų ir tik tiek, kiek taip yra
reikalingi tinkamam pagal sutartį įvykdytiems įsipareigojimams vykdyti. Paslaugų teikėjų pagalba mes imamės
imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad mūsų duomenų valdytojai taip pat būtų tinkamai įgyvendinti
organizacinės ir techninės saugumo priemonės ir asmens duomenų saugojimas
konfidencialumas. Čia pateikiamas pavyzdinis (neišsamus) subjektų, kuriems gali būti pateiktas asmuo, sąrašas
duomenys:

 • Subjektai, teikiantys apskaitos paslaugas;
 • Informacinių technologijų įmonės, kurios apdoroja duomenis, kad apsaugotų informacines sistemas
  kūrimas, tobulinimas ir priežiūra;
 • Subjektai, teikiantys skolų išieškojimo paslaugas;
 • Mes galime pateikti jūsų duomenis vyriausybinėms agentūroms atsakydami į teismą ar vyriausybės agentūras
  prašymus, bet tik tiek, kiek reikia tinkamai įvykdyti.

KAIP ILGAI IR KAIP LAIKYS JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes
mes saugome jūsų asmens duomenis tiek, kiek to reikalauja įstatymai, arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymą
tikslūs, jei jie numato ilgesnį saugojimo laikotarpį. Asmens duomenys paprastai
saugomi tol, kol sutartiniai santykiai gali sukelti pagrįstų pretenzijų. Asmens duomenys nebereikalingi
sunaikinta.

Nors galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, mes galime būti atsakingi už būsimas pretenzijas
mes toliau saugosime jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.
Be to, mes saugome informaciją, kad galėtume suteikti jums reikiamą informaciją, jei jos mums reikia
tinkama mūsų santykių su jumis istorija ir mes galime atsakyti į visus jums iškilusius klausimus apie mus
bendradarbiavimą.
Gerbdami jūsų laiką, jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome gavus jūsų tiesioginę rinkodarą
tikslais, mes ją apdorojame tol, kol atšauksite sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis.

www.gerisendaikciai.lt yra įsipareigojusi užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti.

www.gerisendaikciai.lt naudoja jus saugančias technines ir organizacines priemones

asmens duomenis, gautus dėl neteisėto jūsų duomenų naudojimo ar atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo, arba
pakeitimas. Visi www.gerisendaikciai.lt nariai, darbuotojai ir trečiosios šalys

www.gerisendaikciai.lt naudoja jūsų asmens duomenis tvarkyti, yra įsipareigojusi gerbti jūsų
informacijos konfidencialumas.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ VYKDYMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE
Jūs turite teisę pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės pažymėjimui – Lietuvos
Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir paraiška (raštu,
elektroninėmis priemonėmis):
gauti informaciją apie savo asmens duomenis, kur ir kaip renkami asmens duomenys ir (arba) kaip jie gaunami
apdorotas;
paprašyti ištaisyti, nebetvarkyti, sunaikinti jūsų asmens duomenis, jei duomenys neteisingi,
neišsamūs ar netikslūs, arba jei jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie buvo surinkti;
prašyti sunaikinti ar toliau tvarkyti asmens duomenis, išskyrus prašymą toliau nesaugoti asmens duomenų.
Tokie duomenys nebebus saugomi, nebent jūs, perskaitę savo asmens duomenis, to nenustatysite
asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba apgaule.
Jūs taip pat turite teisę:
nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai tokie duomenys yra tvarkomi ar ketinami juos tvarkyti
tiesioginės rinkodaros tikslais arba siekiant teisėtų interesų, kurių siekia www.gerisendaikciai.lt

arba trečioji šalis, kuriai teikiami asmens duomenys;
bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
duomenų perkeliamumas ir teisė prašyti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti
tvarkymas.
Jei manote, kad www.gerisendaikciai.lt neatitinka ar netinkamai įgyvendina teisės aktus

pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, galite kreiptis į www.gerisendaikciai.lt su skundu. Išnagrinėsime jūsų skundą ir atsakysime per 20 darbo dienų.

Jei jūsų netenkina mūsų atsakymas, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Sausainiai
Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kurį svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje, kai jame lankotės, arba
mobiliajame įrenginyje. Dėl to svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ jūsų veiksmus ir galimybes
(pvz., registracijos pavadinimas, kalba, šrifto dydis ir kitos rodymo parinktys) nereikalaujant jų iš naujo įvesti

kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje arba naršote įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai naudojami www.gerisendaikciai.lt svetainėje www.gerisendaikciai.lt

Nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, kad svetainė veiktų, tačiau tai atlikę galėsite naršyti
paprasčiau. Galite ištrinti arba užblokuoti slapukus, tačiau šiuo atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti
kaip numatyta.
Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti. Šie slapukai nėra naudojami jokiu būdu
kitais nei aukščiau aprašytais tikslais.
Jei norite, galite valdyti ir (arba) ištrinti slapukus. Daugiau informacijos rasite adresu
www.aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus ir daugumą naršyklių
nustatykite taip, kad slapukai nebūtų saugomi jūsų įrenginyje. Tačiau šiuo atveju gali reikėti tai padaryti rankiniu būdu
būdas pakeisti kai kurias parinktis kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje, ir kai kurias paslaugas
funkcijos gali neveikti.

0
0
Krepšelis
Jūsų krepšelis tuščias.Grįžti į parduotuvę
Calculate Shipping